Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Reset Records, gevestigd aan de Prins Hendriklaan 16, 3583 EM Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.resetrecords.nl

Prins Hendriklaan 16

3583 EM Utrecht

Tel. 0621375039

 

Rian Kraan is de Functionaris Gegevensbescherming van Reset Records. Hij is te bereiken via info@resetrecords.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reset Records verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mail adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt dan contact met ons op via info@resetrecords.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

Reset Records verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- De afhandeling van jouw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief per mail of post;

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Om zaken en diensten bij je af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Reset Records neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reset Records) tussen zit.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Reset Records bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar, te rekenen vanaf de datum van plaatsing van de laatste bestelling, voor de volgende (categorie) van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Adres

- E-mail adres 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het informeren van onze klanten over onze producten en diensten per e-mail of post.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Reset Records verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Reset Records gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op onze website houden wij het aantal bezoekers bij zonder de mogelijkheid tot herleiding naar een individuele bezoeker.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevenswerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reset Records en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@resetrecords.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij van jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Reset Records wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reset Records neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@resetrecords.nl